Privacy Policy

Blikvelf Fysiotherapie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Blikveld Fysiotherapie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat
wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig
  zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van
  uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de
  doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Blikveld Fysiotherapie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien
u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met
ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Patiënten, cliënten of klanten

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Blikveld Fysiotherapie verwerkt ten behoeve
van de volgende doelstelling(en):

 • Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces;
 • Cliëntgegevens vastleggen t.b.v. (medische) training;
 • Klantgegevens vastleggen t.b.v. coaching/ het geven van groepslessen
 • Uitwisselen van patiëntgegevens t.b.v. de behandeling.
 • Het afhandelen van betalingen
 • Verzenden van de nieuwsbrief en andere informatie
 • De mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten af te leveren bij de afnemer

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst of inschrijving groepslessen of abonnement;
 • Afname van een online dienst of product
 • Inschrijving nieuwsbrief

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Blikveld Fysiotherapie de volgende persoonsgegevens van u
vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Gezondheidsgegevens;
 • Verzekeringsgegevens
 • BSN;
 • ID of paspoortnummer;
 • Thuissituatie/ werksituatie
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door bijvoorbeeld een profiel op de website van Blikveld Fysiotherapie aan te maken, in correspondentie of elders
 • Bankrekeningnummer

Uw persoonsgegevens worden door Blikveld Fysiotherapie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patient. 15 jaar bewaartermijn
  conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).
 • Gedurende de looptijd van het abonnement/ lessenkaart van client/ klant. 7 jaar bewaartermijn
  op grond van de administratieplicht conform artikel 52 van de Algemene Wet inzake
  rijskbelastingen

Verwerking van persoonsgegevens van zorgverleners

Persoonsgegevens van zorgverleners worden door Blikveld Fysiotherapie verwerkt ten behoeve van de
volgende doelstelling(en):

 • Uitwisseling van patientgegevens ten behoeve van het behandeltraject

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Verwijzing

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Blikveld Fysiothrapie de volgende persoonsgegevens van u
vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoon;
 • AGB;
 • Huisarts;
 • Gezondheidsgegevens;
 • Thuissituatie/ werksituatie

Uw persoonsgegevens worden door Blikveld Fysiotherapie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt 15 jaar bewaartermijn
  conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is
voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD);
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken;
 • Het verwerken van declaraties of banktransacties;
 • Het onderhouden en verzorgen van de website;
 • Het waarnemen van therapeutische consulten

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en
toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek
(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij hebben niet de intentie persoonsgegevens te verstrekken aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien
daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op. Dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Blikveld Fysiotherapie neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Bewaartermijn

Blikveld Fysiotherapie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor
deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Cookies en overgelijkbare technieken

Blikveld Fysiotherapie gebruikt enkel technische, functionele cookies en analytische cookies die nihil
inbreuk maakt op uw privacy. De cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische
werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en
onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook wordt hiermee de website geoptimaliseerd.

Ingesloten inhoud van andere bronnen

Informatie op de website van Blikveld Fysiotherapie kunnen ingesloten inhoud tonen bijvoorbeeld
video’s en foto’s. Ingesloten inhoud van andere website gedraagt zich exact hetzelfde als wanneer de
bezoeker de andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies
gebruiken, tracking van derde partijke insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren.

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, wordt die reactie evenals de metadata voor altijd bewaard.
Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat ze
gemodereerd moeten worden.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u
te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen
genomen;

 • Alle personen die namens Blikveld Fysiotherapie van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn
  gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe
  is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
  technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Eventuele waarnemers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
  persoonsgegevens;

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen
hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel
hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte
gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij
kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan
heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg
vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de
toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Blikveld Fysiotherapie
Mercatorstraat 32
7131 PX
Lichtenvoorde
info@blikveldfysiotherapie.nl